Lover for Norsk H-båt Klubb

(Stiftet 29. desember 1973)

(Revidert pr. 25. november 1997)

§ 1. Norsk H-båt Klubb (NHK) har som formål:

  • å ivareta og fremme H-båten i Norge som entype regatta- og turbåt;
  • å være bindeledd mellom H-båtseilere, klassens internasjonale organisasjoner og andre seilorganisasjoner.

§ 2. Medlemsskap er åpent for alle med interesse for klassen. Kun et medlem pr. registrert H-båt har stemmerett i saker som angår klassens tekniske vedtekter og NHK’s forhold til klassens internasjonale organisasjoner. Slike vedtak fattes med alminnelig flertall. Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt årets kontingent.

§ 3. Årsmøte holdes senest 30. november hvert år og innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle:

  • Årsmelding
  • Regnskaper
  • Revisors beretning
  • Innkomne forslag
  • Valg av styre for kommende sesong. Alle valg er skriftlige hvis det er flere enn ett forslag. Det velges formann og 6 styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Fastsettelse av kontingenter

§ 4. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme måte og med samme tidsfrister som ordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om møtet omfatter og som er kunngjort i innkallelsen.

§ 5. Styret utpeker sekretær og kasserer. Det er beslutningsdyktig når 3 av dets medlemmer er tilstede.

§ 6. Lovendringer kan bare foretas på årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte for å bli vedtatt.

§ 7. NHK kan ikke oppløses så lenge 3 medlemmer vil fortsette.